داستانی برای هزار و یک محتوا

داستانی برای هزار و یک محتوا
میگن وقتی کتابخونۀ اسکندیه رو سوزوندن، بعد از خاکستر شدن همۀ کتابا فقط...