جایگاه سازی دوگانه

جایگاه سازی دوگانه
تعریف: زمانی که بازاریابان میخواهند محصول خود را در چند دسته بطور همزم...