تفاوت ساختار سازمانی مسطح و ساختار سازمانی سلسله مراتبی

تفاوت ساختار سازمانی مسطح و ساختار سازمانی سلسله مراتبی
ساختار سازمانی مشخص کننده نحوه ارتباط کارمندان و تعیین سیاست‌ها، مسئول...