باشگاه تیراندازی، قضاوت و تصمیم‌گیری در زندگی

باشگاه تیراندازی، قضاوت و تصمیم‌گیری در زندگی
چند روز پیش بازهم همراه یکی از دوستانم به باشگاه تیراندازی رفتم، اغلب...